Dërgo një mesazh në Qendër

3 + 4 = ?

Për kontaktim përmes postës, adresa e qendrës është:

GJENOCIDI NË KOSOVË – PLAGË E HAPUR

1200 GENÈVE

Switzerland